Welcome to the Ni Hao China official network !
Sign In

Sign In

Forgot password?

More Opportunities, Better Career

2019 Top 300 Chinese University Ranking

Rank School name Location Link
1 Tsinghua University Beijing Link
2 Peking University Beijing Link
3 Zhejiang University Zhejiang Link
4 Shanghai Jiao Tong University Shanghai Link
5 Fudan University Shanghai Link
6 University of Science and Technology of China Anhui Link
7 Nanjing University Jiangsu Link
8 Huazhong University of Science and Technology Hubei Link
9 Sun Yat-Sen University Guangdong Link
10 Harbin Institute of Technology Heilongjiang Link
View More
Popular Universities
Tsinghua University
Peking University
Zhejiang University
Shanghai Jiao Tong University
Fudan University
University of Science and Technology of China
Nanjing University
Huazhong University of Science and Technology
Sun Yat-Sen University
View More

Chinese University Rankings by Hot Major

Chinese University Rankings by Province

Anhui
Beijing
Chongqing
Fujian
Gansu
Guangdong
Guangxi
Guizhou
Hainan
Hebei
Heilongjiang
Henan
Hubei
Hunan
Inner Mongolia
Jiangsu
Jiangxi
Jilin
Liaoning
Ningxia
Qinghai
Shaanxi
Shandong
Shanghai
Shanxi
Sichuan
Tianjin
Xinjiang
Yunnan
Zhejiang